Kalikow Group adds 200,000s/f to Trexlertown Plaza