Kalikow Group Saddles Up To Take On The Texas Market